مخپاڼه / بیلا بیل / له منهج کږیدل

له منهج کږیدل

 

له منهج کږيدلله منهج کږیدل

رالیږونکی: حضرت محمد خرم

ﮐﻟﻪ ﭼې ﻣﻐﻠﻮ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭنيوی  ﯾﻭ ﻋﺲﮑﺭ
ﭘﻩ ښﺎﺭ ﮐې ګﺮﺯﯾﺩی،
ﻫﻠﺘﻪ ﺧﻞﮏ ﻟﻪ ﯾﻭﻩ ﺳړﻱ ﺭﺍ ﭼﺍﭘﻳﺮ ﻭ…
ﭘﻭښﺘﻨﻪ ﯾې ﻭﮐړﻩ ﺩﺍ څﻮﮎ ﺩﯼ؟ ﻭﯾﻝ ﺩﺍ
ﯾﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻋﺎﻟﻢ ﺩﯼ…
ﻭﯾﻝ ﻣﺎﺗﻪ ﯾې ﺭﺍﻭﻟﺊ!
ﻋﺎﻟﻢ ﯾې ﺭﺍﻭﺳﺘی ، ﻋﺲﮑﺭ ﻭﯾﻝ: ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻩ
ﺍﻟﻠﻪ ﺍﯾﻣﺎﻥ ﻟﺮﺉ؟
ﻋﺎﻟﻢ: ﻫﻮ…
ﻋﺲﮑﺭ: ﺗﺎﺳې ﻋﻖﯿﺩﻩ ﻟﺮﺉ, ﭼې ﺍﻟﻠﻪ
ﺳﺘﺎﺳې ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻭﻱ؟
ﻋﺎﻟﻢ: ﻫﻮ…
ﻋﺲﮑﺭ: ﺁﯾﺍ ﻣﻮږ ﺍﻟﻠﻪ ﭘﻩ ﺗﺎﺳې ﺑﺎﻧﺪې
ﮐﺍﻡﯿﺍﺏ ﻧﻪ ﮐړﻟﻮ؟
ﻋﺎﻟﻢ: ﻫﻮ ﮐﺍﻡﯿﺍﺏ ﯾې ﮐړﺉ…
ﻋﺲﮑﺭ: ﻣﺎﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻮﻧږ ﺧﻮښﻮﻱ، ﻧﻪ
ﺗﺎﺳې؟
ﻋﺎﻟﻢ: ﻧﻪ..ﻋﺲﮏ ﺭ: ﻭﻟې؟
ﻋﺎﻟﻢ: ﺗﻪ ﺵﭙﻭﻥ ﭘﻳژﻧې؟ ﻋﺲﮑﺭ: ﻫﻮ..

ﻋﺎﻟﻢ: ﻟﻪ ﺵﭙﻭﻥ ﺳﺮﻩ ﺩ سپی ﻝﯿﺩﻟﻲ؟
ﻋﺲﮑﺭ: ﻫﻮ ﻝﯿﺩﻟﻲ ﻣې ﺩﻱ..
ﻋﺎﻟﻢ: ﮐﻩ ځﻴﻨې ﻡﯿږې ﻟﻪ ﺭﻣې څﺨﻪ ﻻړې
ﺷﻲ ﺵﭙﻭﻥ څﻪ ﮐﻭﻱ؟
ﻋﺲﮑﺭ: ﺱﭙﻱ ﭘﺳې ﻝﯿږﻱ، ﺗﺮ څﻮ ﯾې
ﺭﺍﻭګﺮﺯﻭﻱ…
ﻋﺎﻟﻢ: ﺍې ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺗﺎﺳې ﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺱﭙﻱ ﯾﺍﺳﺖ
ﭘﻩ ځﻢﮑﻩ ﮐې، ﭘﻩ ﺭﯾښﺖﯿﺍ ﭼې ﻣﻮﻧږ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺭې څﺨﻪ ﻝﯿﺭې
ﺷﻮﻱ ﯾﻭ،
ﺗﺮ څﻮ ﭼې ﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻻﺭې ﺗﻪ ﻭﻧﻪ
ګﺮﺯﻭ ﺗﺎﺳې ﺑﻪ ﺭﺍ ﭘﺳې ﯾﺉ.
___________
ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺍﻣﺖ ﻟﻪ ﻻﺭې ﮐﻭږ ﺷﻮﯼ؛
ځﮑﻩ ﺧﻮ ﺱﭙﻳﻮ ﭘﺳې ﺍﺥﯿﺳﺘﻲ ﺩﻱ…!!
ﺗﺄﺳﻒ ﺩﯼ ﺯﻣﻮﻧږ ﭘﺭ ﺣﺎﻝ، ﺍﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ..
.!!!

 

 

دغه هم وګوری

کتاب سره د امام ابراهیم الحربي مینه

حامد افغان ابراهیم بن اسحاق الحربي (198م/285م) رحمه الله زیات غریب او صابر محدث او …