مخپاڼه / سیرت نبوی / ږغیز سیرت نبوی / مکمل ږغیږ سیرت النبيﷺ
سیرت النبي صلی الله علیه وآله وسلم

مکمل ږغیږ سیرت النبيﷺ

مکمل ۴۹ برخې سیرت النبي صلی الله علیه وسلم

د سپېڅلي پیغمبر ﷺ سپېڅلي ژوند د سیرت ږغیږه بڼه.

ثبت کوونکی: شیخ مولوي عنایت الله علمي صاحب.

لومړی برخه
دوهمه برخه
درېیمه برخه
څلورمه برخه
پنځمه برخه
شپږمه برخه
اوومه برخه
آتمه برخه
نهمه برخه
لسمه برخه
یوولسمه برخه
دوولسمه برخه
دریالسمه برخه
څوارلسمه برخه
پنځه لسمه برخه
شپاړلسمه برخه
اوه لسمه برخه
آته لسمه برخه
نولسمه برخه
شلمه برخه
یو ویشتمه برخه
دوه ویشتمه برخه
در ویشتمه برخه
څلور ویشتمه برخه
پنځه ویشتمه برخه
شپږ ویشتمه برخه
اووه ویشتمه برخه
آته ویشتمه برخه
نهه ویشتمه برخه
دیرشمه برخه
یو دیرشمه برخه
دوه دیرشمه برخه
دري دیرشمه برخه
څلور دیرشمه برخه
پنځه دیرشمه برخه
شپږ دیرشمه برخه
اووه دیرشمه برخه
آته دیرشمه برخه
نهه دیرشمه برخه
څلویښتمه برخه
یو څلویښتمه برخه
دوه څلویښتمه برخه
دري څلویښتمه برخه
څلور څلویښتمه برخه
پنځه څلویښتمه برخه
شپږ څلویښتمه برخه
اووه څلویښتمه برخه
آته څلوېښتمه برخه
نهه څلویښتمه برخه

دغه هم وګوری

سیرت النبي ﷺ اووه څلویښتمه خپرونه

شیخ مولوي عنایت الله علمي صاحب حفظه الله ډانلوډ