مخپاڼه / تفسیرشریف / لیکنیز تفسیر شریف

لیکنیز تفسیر شریف

ونه موندل شول

بخښنه غواړو کومه پاڼه چی تاسو غواړی ونه موندل شول، مهربانی وکړی دلټون څخه کارواخلی.