صرف

افغانی په ډالرو، ډالر په افغانیو، همدارنګه کلداري په افغانیو او افغانی په کلدارو بدلول په اړه مسئلې….