خاتم النبیین

دمحمد ص ژوند، معجزی، نبوت او بیلا بیلی لیکني او معلومات…

ونه موندل شول

بخښنه غواړو کومه پاڼه چی تاسو غواړی ونه موندل شول، مهربانی وکړی دلټون څخه کارواخلی.