زکات

د زکات اړوند متفرق مسایل (سوالونه او جوابونه)|۱۳-۱۳|

د دین زده کړه (زکات) آخري درس دیارلسم (د زکات اړوند آخري) درس: وړاندي کوونکی: مفتي عبدالهادي حماد د دیارلسم درس ویډیویي بڼه د تعلیم القرآن راډیو په یوټیوب چینل هم کتلای سی:

نور لوستل

د زکات نصاب پيژندنه او په کومو شیانو کي زکات سته(سوالونه او جوابونه)|۱۲-۱۳|

د دین زده کړه (زکات) دوولسم درس: وړاندي کوونکی: مفتي عبدالهادي حماد د دوولسم درس ویډیویي بڼه د تعلیم القرآن راډیو په یوټیوب چینل هم کتلای سی:

نور لوستل

د زکات مستحقین چا ته زکات ورکول جائز او چا ته جائز نه دی|۱۱-۱۳|

د دین زده کړه (زکات) یوولسم درس: وړاندي کوونکی: مفتي عبدالهادي حماد د یوولسم درس ویډیویي بڼه د تعلیم القرآن راډیو په یوټیوب چینل هم کتلای سی:

نور لوستل

د زکات نصاب پيژندنه او په کومو شیانو کي زکات سته|۴-۱۳|

د دین زده کړه (زکات) څلورم درس: وړاندي کوونکی: مفتي عبدالهادي حماد د څلورم درس ویډیویي بڼه د تعلیم القرآن راډیو په یوټیوب چینل هم کتلای سی:

نور لوستل

د زکات د ادا شرطونه، نصاب پيژندنه او زکات پر چا فرض دی|۳-۱۳|

د دین زده کړه (زکات) درېیم درس: وړاندي کوونکی: مفتي عبدالهادي حماد د درېیم درس ویډیویي بڼه د تعلیم القرآن راډیو په یوټیوب چینل هم کتلای سی:

نور لوستل

د زکات نه ورکوونکو کسانو حکم، پيژندنه، تاریخ او د علم حکم|۲-۱۳|

د دین زده کړه (زکات) دوهم درس: وړاندي کوونکی: مفتي عبدالهادي حماد د دوهم درس ویډیویي بڼه د تعلیم القرآن راډیو په یوټیوب چینل هم کتلای سی:

نور لوستل