مخپاڼه / درسی خپرونی / لمونځ زده کړه (پاڼه 2)

لمونځ زده کړه

د لمانځه ترجمه، سنتونه، فرائض او بیلا بل احکام ……

لمونځ زده کړه ۲۸ درس

لمونځ زده کړه ۲۸ خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کول

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۲۷ درس

لمونځ زده کړه  ۲۷ خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۲۵ درس

لمونځ زده کړه  ۲۵ خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۲۴ درس

لمونځ زده کړه  ۲۴ خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۲۱ درس

لمونځ زده کړه  ۲۱  خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۲۰ درس

لمونځ زده کړه ۲۰  خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ  

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۱۹ درس

لمونځ زده کړه  ۱۹  خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۱۸ درس

لمونځ زده کړه  ۱۸  خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۱۶ درس

لمونځ زده کړه  ۱۶  خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۱۵ درس

لمونځ زده کړه  ۱۵  خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښه کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۱۲ درس

لمونځ زده کړه ۱۲ خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۱۱ درس

لمونځ زده کړه ۱۱  خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ

نور لوستل

لمونځ زده کړه ۱۰ درس

لمونځ زده کړه  ۱۰  خپرونه د لمانځه فرضونه، سنتونه، مستحبات، او دلمانځه کامله زده کړه له لمونځ زده کړې خپروني څخه. ویاند:  قاري عزیز الله شمشیروال. کښته کولو لپاره دلته کلیک وکړئ  

نور لوستل